Przepisy Kodeksu pracy jednoznacznie zakazują zatrudnienia pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji i umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika
w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy.

Czas trwania – 3 godziny (po 45 min)

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk. Programy te powinny uwzględniać treść programów ramowych określonych w przepisie w/w oraz specyfikę zakładu pracy.

Szkolenie wstępne obejmuje:

–   szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),

–   szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Szkolenie wstępne ogólne oraz wstępne ogólne na stanowisku pracy w zasadzie dotyczy wszystkich pracowników. Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż na każdym z tych stanowisk.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

Szkolenie wstępne-instruktaż ogólny