Każdy pracownik musi mieć udostępnione, do stałego korzystania, aktualne instrukcje BHP , tzn. instrukcje stanowiskowe dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych, wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi, zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy.

Opracowanie instrukcji BHP

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym planu ewakuacyjnego

* koszt uzależniony od zastanego stanu organizacji i dokumentacji bhp oraz stopnia zaangażowania czasowego